مزایای استفاده از اسید هیومیک

مزایای استفاده از اسید هیومیک در صنعت کشاورزی

اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از ﻛﻮدﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻋﺪم اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫـﺎی آﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن اﺧﻴﺮ، ﻋﺎﻣـﻞ ﻛـﺎﻫﺶ ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻴـﺰان ﻣـﺎده آﻟـﻲ ﺧﺎک ﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ (Latifi & Mohammad dust, 1998). از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻛﻮدﻫـﺎی ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻛـﺸﺎورزی ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎک و ﻋـﺪم ﺗﻮازن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ (Wang et al., 1999)، از این رو اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫﺎی آﻟﻲ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ . ﻣـﻮاد ﻫﻴـﻮﻣﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ(Maccarthy, 2001). اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴـﻚ ﺑـﺎ 300000-30000 وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ داﻟﺘﻦ و اﺳـﻴﺪ ﻓﻮﻟﻮﻳـﻚ ﻫـﻢ ﺑـﺎ وزن 30000 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از داﻟﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل و ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻜـﺮو ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ(Liu & Cooper, 2000). از ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ میﺗﻮان ﺑـﻪ ﻛﻼت ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺪﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ، ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ، روی، ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﻣﺲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺟﻬﺖ ﻏﺬاﻳﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛـﻪ ﺳـﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل و وزن رﻳـﺸﻪ و آﻏـﺎزش رﻳـﺸﻪ ﻫـﺎی ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻣـﻲﺷـﻮد(Aiken et al., 1985).ﻛـﺎرﺑﺮد اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ در ﻣﺤﻠـﻮل ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷـﺪ ﺷـﺎﺧﻪ، رﻳـﺸﻪ و ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺷﺎﺧﺴﺎره (Tan & Nopamornbodi, 1979) و از ﺑـــﻴﻦ رﻓـــﺘﻦ ﻛﻠـــﺮوز در ذرت (Fernandez, 1968) و لوپین (Lupinus polyphyllus L) در ﺧﺎک های آهکی ﺷﺪ(Santiago et al., 2008). در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ روی ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻮﻓﻪای ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳـﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴـﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داری ﺳـﺮﻋﺖ ﻓﺘﻮﺳـﻨﺘﺰ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ زﻳـﺴﺖ ﺗـﻮده رﻳـﺸﻪ و ﻣﺤﺘﻮی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﻴﺎه را اﻓﺰاﻳﺶداد، که این افزایش به ویژه در غلظت 400 میلی ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﻮد (Liu et al., 1996).ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻢ ﻣﺼﺮف در ﮔﻴﺎه ﮔﻨﺪم در رﻓﻊ ﻛﻠﺮوز ﺑﺮﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ (Maccarthy, 2001). در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮی ﻛﺎرﺑﺮد اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 500،1000،2000 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل ﻫﻴﭙﻮﻛﻮﺗﻴـﻞ، ﻗﻄـﺮ ﺳـﺎﻗﻪ،ﻃﻮل ﺳﺎﻗﻪ، وزن ﺧﺸﻚ، ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﮔﻴـﺎه ﻓﻠﻔـﻞشد(Turkmen et al., 2005). ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ ﻛــﺎرﺑﺮد اﺳــﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴــﻚ ﺑــﺮ روی ﺗﻮﺗــﻮن (Nicotiana tabaccum L) و ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳـﻲ ﻣﻮﺟـﺐ زﻳـﺎد ﺷـﺪن ﻣﻴﺰان آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﺑﺮگ ﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﻠﻮﻛﺰ از ﺑﻴﻦ ﻏﺸﺎﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﭘﻴﺎز، ﭼﻐﻨــﺪر ﻗﻨــﺪ و آﻓﺘــﺎب ﮔــﺮدان و موجب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات در ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ، ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ، ﻫﻮﻳﺞ و گوجه ﻓﺮﻧﮕﻲ میﺷﻮد (Tan,2003). ﻛـﺎرﺑﺮد اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺷﻲ در ﮔﻨـﺪم ﻣﻮﺟـﺐاﻓـﺰاﻳﺶ 24 درﺻﺪی ﻋﻤﻠﻜﺮد در اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﺪ(Delfine et al., 2005). در مطﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮی، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 1000 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎک ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻣﺼﺮف و ﻛﻢ ﻣـﺼﺮف در اﻧـﺪاﻣﻬﺎی ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﮔﻮﺟـﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﺪ(Turkmen et al., 2004). در مطالعه ای ﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﻛـﻪ اﺳﻴﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﻚ ﺑﻴﺶ از اﺳﻴﺪ ﻓﻠﻮوﻳﻚ و ﻫﻴﻮﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ b اﺛﺮ ﻣﻲﮔـﺬارد(Yang et al., 2004).هیدروپونیک

خواص هیومیک اسید

 • ساختار خاک را بهبود میبخشد.
 • به ریشه ایی بهتر کمک میکند.
 • باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می‌شود.
 • به رشد سریع باکتری‌های مفید در خاک کمک می‌کند.
 • به انحلال و آزادسازی عناصر ماکرو و میکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد.
 • مقاومت به شوری را افزایش می‌دهد.
 • مقاومت به کم‌آبی را افزایش می‌دهد.
 • مقاومت به سرما را افزایش می‌دهد.
 • از سمیّت کودها و عناصر اضافی موجود در خاک می‌کاهد.
 • دوام اثر آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می‌ماند.
 •  مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری‌ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می‌دهد.
 • سرعت جوانه‌زنی بذر را افزایش می‌دهد.
 • PH اسیدی این محصول به اصلاح خاک‌های قلیایی کمک می‌کند.
 • با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و یا محیط زیست ندارد.
 • به حفظ توازن خاک کمک می‌کند.
 • به بهبود کیفیت محصول کمک می‌کند.
 • هیومیک اسید بهترین کلاتور طبیعی است.
قبلی
آموزش کشت هیدروپونیک

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید